• viesieji-pirkimai

Viešieji pirkimai Perkančiosioms organizacijoms

Viešųjų pirkimų reglamentavimas išsiskiria teisės aktų gausa ir dinamika, todėl pirkimo procedūrų vykdymas gali tapti sudėtingu uždaviniu ne tik naujokui šioje srityje, tačiau ir patirties turinčiam perkančiosios organizacijos specialistui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnyje apibrėžta kokius reikalavimus atitinkantys subjektai laikomi perkančiosiomis organizacijomis. Visiems subjektams atitinkantiems šiame straipsnyje nurodytus požymius kyla pareiga pirkimus vykdyti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir tam tikrais atvejais pagal perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei kitus teisės aktus (Viešųjų pirkimų tarnybos leidžiami privalomojo ir rekomendacinio pobūdžio teisės aktai, vyriausybės įsakymai ir pan.

UAB „AD JUS“ teisininkai pasiruošę padėti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo srityje, nepaisant to ar reikėtų atlikti visą viešąjį pirkimą nuo pirkimo dokumentų parengimo iki galutinio atsiskaitymo su tiekėju, ar reikėtų parengti procesinį dokumentą teismui, ar atsakyti į Jūsų klausimą telefonu. Tikime, kad betarpiškas bendravimas su klientais, patirtis ir kompetencija leis Jums UAB „AD JUS“ vadinti patikima viešųjų pirkimų agentūra.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių rengimas

Kiekviena perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus privalo vykdyti pagal pasitvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės privalo atitikti aktualią Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, tačiau Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti tam tikrus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aspektus, atsižvelgdama į savo poreikius. UAB „AD JUS“ viešųjų pirkimų specialistai turi sukaupę didelę praktinę patirtį supaprastintų viešųjų pirkimų vykdyme ir parengę supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles vienoms iš didžiausių įmonių Lietuvoje, todėl šią patirtį galime vertinti kaip išskirtinumą lyginant su bet kuria viešųjų pirkimų agentūra. Mūsų įgyta patirtis užtikrina, kad parengsime supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, kurios atitiks Perkančiosios organizacijos interesus ir neprieštaraus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui.

Pirkimo dokumentų rengimas

Prielaidos sėkmingai įvykdyti viešąjį pirkimą sukuriamos jau rengiant pirkimo dokumentus. Parengti kokybiškus pirkimo dokumentus labai svarbu, nes tai leidžia sutrumpinti pirkimo procedūrų vykdymo laikotarpį ir nulemia tolimesnę pirkimo procedūrų eigą, leidžia perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančias prekes, paslaugas ar darbus, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Užtikriname, kad mes parengsime pirkimo dokumentus, kurie perkančiajai organizacijai leis sėkmingai įgyvendinti projektą ir įsisavinti visas jam skirtas lėšas ar atitiks kitus kliento keliamus lūkesčius.

Atsakymų į tiekėjų klausimus rengimas

Tiekėjai, siekdami išsiaiškinti kokius darbus / paslaugas / prekes perka perkančioji organizacija, užduoda įvairius klausimus. Pasitaiko ir atvejų, kai tiekėjai užduoda klausimus ne dėl to, kad jiems kas nors neaišku, tačiau tiesiog siekdami vilkinti viešojo pirkimo procedūrą. Tinkamas atsakymų parengimas leidžia paaiškinti ar papildyti pirkimo sąlygas taip, kad jos būtų pakankamai tikslios ir aiškios kiekvienam pirkimo dalyviui arba išvengti viešojo pirkimo procedūros vilkinimo. Tokiu būdu išvengiama nesusipratimų, pretenzijų ar net bylinėjimosi teisme. Dažnai perkančiosios organizacijos kreipiasi į viešųjų pirkimų agentūrą tik itin probleminiais klausimais ir nesulaukia tinkamos pagalbos. UAB „AD JUS“ visada pasiruošusi išnagrinėti klientui rūpimus klausimus ir pateikti visus galimus klientui rūpimos situacijos sprendimo variantus.

Viešojo pirkimo sutarčių rengimas, pasirašymas, vykdymas

Sėkmingai įvykdžius pirkimo procedūras pasirašoma viešojo pirkimo sutartis. Kuomet viešojo pirkimo sutarties projektas pridedamas prie pirkimo dokumentų, šis procesas palengvinamas, tačiau viešojo pirkimo sutarčių derinimas yra specifinis lyginant su paprastų civilinių sutarčių pasirašymu ir reikalaujantis teorinių bei praktinių žinių. Dar daugiau probleminių klausimų iškyla vykdant viešojo pirkimo sutartis. UAB „AD JUS“ specialistai puikiai išmano viešojo pirkimo sutarčių keitimo ir vykdymo specifiką, todėl gali pateikti sprendimus, kurie geriau atspindės perkančiosios organizacijos lūkesčius.

Organizacijos viešųjų pirkimų auditas

Viešųjų pirkimų reglamentavimas nuolat kinta bei yra papildomas, todėl perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams būtina sekti naujausius pakeitimus bei prie jų prisitaikyti. Pasitaiko atvejų kai perkančiosios organizacijos dėl klaidingai interpretuoto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo taikymo, neteisingai atlieka pirkimus. Tai gali sąlygoti dideles finansines korekcijas, kurias taiko Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančios agentūros ar net projekto žlugimą. UAB „AD JUS“ siūlo Perkančiosios organizacijos ar tiekėjo įvykdytų bei vykdomų viešųjų pirkimų auditavimo paslaugą, kuri padės atskleisti esamus trūkumus arba tiesiog patobulinti esamą viešųjų pirkimų vykdymo sistemą.